KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Düzenli Sigorta olarak; kişisel verilerin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda; Düzenli Sigorta olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları uyarınca; KVKK, ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, işleme süreleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz, veri sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz. 

1.TANIMLAR    : 

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Mevzuat: Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler içeren tüm kanunları, KHK’ları, yönetmelikleri, tüzükleri,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 547828 sicil numarası ile kayıtlı, 0005044229400011 Mersis numaralı, şirket merkezi M blok, D:2, Liman Mahallesi Barış Manço Blv. Mimsa Sitesi N:247, 07130 Konyaaltı/Antalya adresinde bulunan ve işbu aydınlatma metnini hazırlayan veri sorumlusunu ifade eder.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve (iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, KVKK’nun 5. Ve 6. maddesi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenebilir:

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi amacıyla (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; çalışanların izinlerinin onayı ve düzenlemeleri, bakiye izinlerin görüntülenmesi, çalışanların işe giriş ve/veya işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması gibi)
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; işçi özlük dosyasının oluşturulması, SGK ve/veya İŞKUR bildirimleri, Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması, İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması gibi)
Şirket içerisinde ve müşteriler bünyesinde hukuki ve teknik güvenliğin sağlanması amacıyla, 
Şirketin idaresi, işlerin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, çalışanlarla iletişimin sağlanması, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, kartvizit basımının sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, iş e-postasının oluşturulması,  çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, Kalite kontrolün sağlanması, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması gibi)
Türkiye’de ki tüm Banka ve Sigorta şirketleri başta olmak üzere proje üretilen tüm Müşteri/İş Ortağı sözleşmeleri, ekleri ve müşteriler/iş ortakları ile sözleşmelerden kaynaklı imzalanan diğer belgeler ile üstlenilen yükümlülüklerin, sorumlulukların ifasından doğan gereklilik nedeniyle, (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; müşterilerin/iş ortaklarının çalışma yerlerinde sözleşme ve/veya anlaşma uyarınca gerekli işlemlerinin gerçekleştirilebilmesinin sağlanması, online sigorta platformunun geliştirilmesi, web servis entegrasyonlarının yapılması, yazılım geliştirme çalışmaları, analiz ve test süreçleri gibi)
İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla
İşe ve iş gereği olan diğer yerlere ulaşımınızın sağlanması amacıyla (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması gibi)
Sağlık hizmetlerinizin, kontrollerinizin yürütülmesi amacıyla (Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin; anlaşmalı sağlık kurumlarında siz ve bazı yakınlarınızın sağlık hizmetinin almasının sağlanması gibi)
Şirket diğer çalışanlarının ve/veya yakınlarının sağlık hususunda yardıma ihtiyaç duyduğu zamanlarda işbu yardımın sağlanması amacıyla

Kişisel verileriniz ayrıca, kanunda sayılı istisnai haller durumunda açık rızanız olmadan da ve yine ; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve (iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, KVKK’nun 5. Ve 6. maddesi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Bu istisnai haller şu şekildedir:

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ    :

“KVKK”, ilgili mevzuatlar ve kurul kararları gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek diğer kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5 ve Madde 6 kapsamında işlemekteyiz: 

Başvuru formları (CV’leri)
Stajyer başvuru formları (CV’leri)
Mülakat Formu
İş sözleşmesi 
İşe alım sırasında verilen işbaşı evrakları
İK ve Muhasebe Formları
Eğitim formları
AGİ (Asgari Geçim İndirim) Formu
Yüz Okuma Sistemi
Sesli ve Görüntülü Güvenlik Kameraları
Personel takip, verimliliği ölçme gibi yazılımlar (Berqun Sistemi)
Video Çekimi

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ    :

Kişisel Verileriniz “KVKK” başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI    :

Kişisel Verileriniz,Düzenli Sigorta  gözetimi ve kontrolü altındadır.Düzenli Sigorta, kişisel verilerinizin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. 

Bu doğrultuda;Düzenli Sigorta olarak bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuzda, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel öğesi olan “Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik” dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı; sistemimizin, ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine getirmeyi, bilgi varlıklarına yönelik risk analizini sistematik olarak yönetmeyi; bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı; iş sürekliliği için gerekli altyapıyı oluşturmayı; bilgi güvenliği ihlâl olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.

6.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI      :

Kişisel Verileriniz, kanunda istisna olarak belirtilen ve yukarıda sayılan hallerde açık rızanız olmaksızın; diğer hallerde ise ancak açık rızanız ile birlikte; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme firmaları ile güvenlik, çağrı merkezi, servis, sağlık hizmeti gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan/hizmet verilen Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, işbu firmaların birlikte çalıştığı yurt içi veya yurt dışında yerleşik bayilere, tedarikçilere, Banka ve Sigorta Şirketlerine ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

7.      KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ    :

KVKK Madde 11 uyarıncaDüzenli Sigorta başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Düzenli Sigorta talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. 

Posta adresi : M blok, D:2, Liman Mahallesi Barış Manço Blv. Mimsa Sitesi N:247, 07130 Konyaaltı/Antalya
E- posta adresi : info@duzenlisigorta.com  
Telefon numarası: +90 242 259 13 33


Düzenli Sigorta, işbu “KVKK Açıklama ve Gizlilik Politikası” metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.