DASK NEDİR?

31.03.2023

DASK, Türkiye’de 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremden sonra kuruldu. DASK kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,

Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,

Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak,

Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak,

Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Doğal Afet Sigortaları Nedir? Amacı ve Kapsamı Nedir?

Doğal Afet Sigortaları’nı tüm zorunlu deprem sigortalarının ortak adı olarak düşünebiliriz. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararların limitler dahilinde nakit olarak karşılanması amaçlanıyor.

Zorunlu deprem sigortası ile binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görürse teminat altında olur. Bina sadece bütün olarak değil; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümler ayrı ayrı teminat altına alınır.

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri teminat dışında tutulur. Ayrıca depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar da teminat dışı tutulur.


Hangi Binaları Kapsar?

Zorunlu deprem sigortaları, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olup 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binaları güvence altına alır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Diğer Bloglar